Misko Misko
Elia Elia
Trata Trata
Конкурси

СПЕЧЕЛЕТЕ с MISKO и/или ELIA в Супермаркети СВА „БОЛЕРО“

СПЕЧЕЛЕТЕ с MISKO и/или ELIA в Супермаркети СВА „БОЛЕРО“ в периода 
16.02.2017 г. – 15.03.2017 г.
Официални правила
1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРА С ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ MISKO & ELIA 
Механизъм: Всеки желаещ да участва в играта трябва да закупи продукти с марката MISKO и/ или ELIA  на стойност минимум 3,99 лева с ДДС. В играта участват всички видове и разфасовки на продуктите с търговски марки MISKO и/или ELIA, внасяни и дистрибутирани от „Аксон България“ ООД.  За да участва в играта, участникът трябва да попълни талон за участие, който може да получи на касовата зона, след като покаже касова бележка, удостоверяваща покупката на продукт/и MISKO и/ или ELIA на стойност минумум 3,99 лв. с ДДС.  
Всеки участник трябва да попълни четливо данните си в талона и да го пусне в специалната урна на играта MISKO & ELIA , поставена във всеки магазин на Болеро на касова зона. 
Наградата е телевизор SHARP LC-32CHE4042E, като общият брой на наградите е 1 бр., на стойност 370 лв. с ДДС.
Тегленето на наградата (1 телвизор SHARP LC-32CHE4042E) ще се извърши на 22.03.2017 г. в присъствието на комисия, включваща 1 (един) представител на Верига Супермаркети СВА Болеро и 1 (един) на Организатора „Аксон България“ ООД. Печелившият ще бъде уведомен по телефона.
Играта стартира на 16.02.2017 г. и приключва на 15.03.2017 г. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.
Тегленето на наградата ще се извърши на случаен принцип, като участват всички талони, пуснати в урните в периода на играта и отговарящи на условията за участие. 
Участниците в играта се задължават да пазят касовата бележка, за удостоверяване на покупка на продукти MISKO и/или ELIA на стойност минумум 3,99 лв. с ДДС в срок от 5 работни дни след изтеглянето на печелившите. Касовата бележка от покупката ще се изисква при получаване на наградата и номерът й трябва да съответства на номера, попълнен в талона за участие.
В играта нямат право да участват служители на фирмата-организатор „Аксон България” ООД и служители на търговската верига, в която се провежда играта (Верига Супермаркети СВА Болеро) , както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия.
2. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
Играта с предметни награди се организира и провежда от Аксон България ООД, с адрес на управление гр. София 1360, ул. Георги Караславов 14а, с ЕИК 040117400, представлявано от Георгиос Диамантис.
Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. 
Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.
3. ТЕРИТОРИЯ 
Играта с предметни награди се провежда на територията на Република България. Играта е валидна за всички 14 магазина на Верига Супермаркети СВА Болеро. 
4. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Играта с предметни награди започва на 16.02.2017 г. и приключва в на 15.03.2017 г.   
Организаторът потвърждава, че играта започва на 16 февруари 2017 г. и продължава до 15 март 2017 г., независимо че преди 16 февруари 2017 г. и след 15 март 2017 г. рекламни материали, оповестяващи играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване. Същите следва да бъдат отстраени до 1 ден след приключване на играта от служителите на Верига Супермаркети СВА Болеро.
5. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА 
Всички пълнолетни граждани на Република България, които имат постоянен адрес в страната могат да участват в играта с предметни награди. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в играта. Служители на „Аксон България“ ООД и Верига Супермаркети СВА Болеро, както и членове на техните семейства, също нямат право да участват в играта. 
6. ДЕФИНИЦИИ 
Правилата на играта съдържат следните термини: 
УЧАСТНИК: „УЧАСТНИК” се нарича всяко лице, което е закупило стоки под марките MISKO и/или ELIA на стойност, не по-малка от 3,99 лв. с ДДС и което се включи в играта чрез предоставяне на необходимите данни (имена, телефон, населено място и номер на касов бон, в който се отчита закупуването на стоки под марките MISKO и/ или ELIA на стойност не по-малко от 3,99 лева с ДДС) не по-късно от 22:00 ч. на 15.03.2017 г. Всеки един участник има право да участва с неограничен брой талони, съответстващи на броя касови бележки, в които се отчита закупуването на стоки под марките MISKO и/или ELIA на стойност, не по-малка от 3,99 лева с ДДС. 
ПЕЧЕЛИВШ: „ПЕЧЕЛИВШ“ се нарича всяко лице, което ще бъде изтеглено на 22.03.2017 г.на случаен принцип и ще спечели предварително обявената награда – 1 телевизор SHARP LC-32CHE4042E.
7. ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА 
Потребителите могат да се включат в играта с предметни награди по следния начин:
Всеки, който в периода 16.02.2017 г. – 15.03.2017 г., закупи стоки под марките MISKO и/ или ELIA на стойност, не по-малка от 3,99 лева с ДДС, може да участва в томболата за спечелване на 1 телевизор SHARP LC-32CHE4042E. В играта ще бъдат включени и ще участват всички клиенти, които са предоставили необходимите данни (име, презиме и фамилия, телефон за връзка, номер на касовата бележка, която удостоверява покупката на стоки под марката MISKO и/ или ELIA на стойност, не по-малко от 3,99 лева с ДДС) не по-късно от 22:00 ч. на 15.03.2017 г.
8. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
Определянето на победителите ще се осъществи чрез изтегляне на талони на случаен принцип на 22.03.2017 г., един печеливш и една резерва за наградата, в комисия, включваща 1 (един) представител на Верига Супермаркети СВА Болеро и 1 (един) на Организатора„Аксон България“ ООД. Всеки един участник има право да участва с неограничен брой талони, съответстващи на броя касови бележки, в които се отчита закупуването на стоки под марките MISKO и/или ELIA на стойност, не по-малка от 3,99 лева с ДДС. Всеки участник може да пусне брой талони за участие в томболата, равен на стойността на направената покупка от участващите продукти. Всеки опит да се участва с повече от един талон, с попълнен един и същ номер на касова бележка, ще се счита за умишлена манипулация и участникът няма да бъде допуснат до тегленето на наградата.
Организаторът няма да използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. 
Информация за победителите, включително име, фамилия, телефон, населено място ще се предостави в Централата на „БОЛЕРО” ЕООД -  гр.Бургас, ул.”Христо Ботев”№70.
Случаи на дисквалифициране на участниците, нарушаващи Правилата на играта с предметни награди:
Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори посредством предоставения на талона телефон за обратна връзка.
Организаторът и търговската верига, в която се провежда играта, не поемат отговорност за: 
Повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание.
Неточно попълнени данни в талоните за участие, които правят невъзможно свързването на Организаторите със спечелилите участници.
Изгубени касови бележки.
Невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилите участници, както и в случаите на неполучаване на наградата в предвидения срок.
9. НАГРАДИ В ИГРАТА
1 (един) брой телевизор SHARP LC-32CHE4042E, предоставен от Аксон България ООД.
10. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
Печелившия участник ще бъде информиран от организатора за спечелването на наградата на посочения телефон не по-късно от  5 работни дни след изтеглянето му. Името на печелившия ще бъде публикувано на официалната страница на CBA – www.cba.bg, както  и на интернет адрес:  www.mediterra.bg до 10 работни дни .
11. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
Всички участници в играта с предметна награда дават изричното си съгласие за  обявяването/публикуването на името и фамилията им в материали, анонсиращи печелившия от играта.
Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят своята самоличност при предаване на наградата, чрез предоставяне на документ за самоличност със снимка (напр. лична карта).
При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си той/тя губи правото си върху наградата, а наградата се присъжда на изтеглен като резерва участник.
Участниците в играта са запознати, че броят на наградите, които ще бъдат връчени в играта, е ограничен – 1 телевизор SHARP LC-32CHE4042E. Всяко попълване на талон за участие гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда. 
Организаторът и лицата, свързани с провеждането на играта с предметни награди, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта. 
Участниците трябва да бъдат информирани за това на посочения от тях телефон за връзка в талона. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с играта или прилагането на правилата на играта, са финални и се отнасят до всички участници. 
Наградата се предава лично на печелившия в съответния магазин на Верига Супермаркети СВА Болеро, в който е подаден талона за участие. При получаването на награда се представят документ за самоличност и касовата бележка, удостоверяваща покупка на продукти MISKO и/или ELIA на стойност минумум 3.99 лева с ДДС., с номер на касовата бележка, отговарящ на номера, попълнен в талона за участие и изтеглен като печеливш. В случаите, в които участникът не може да предостави такава, неговото участие ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с участника изтеглен като резерва.
12. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Съгласието с Правилата на играта с предметни награди е необходимо условие за участие в играта. Със заявяване на желанието си да участва в играта и с попълване на талон за участие, участникът безусловно приема и напълно се съгласява с настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон и/или имена). 
Организаторът  и търговската верига, в която се провежда играта, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.
13. ПРАВИЛА НА ИГРАTA И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Правилата на играта са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в  съответните магазини от Верига Супермаркети СВА Болеро, както  и на интернет адрес:  www.mediterra.bg и на официалната интернет страница на CBA – www.cba.bg
14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
Аксон България ООД – Организатор и „БОЛЕРО” ЕООД, гарантират сигурността на Вашите лични данни и законосъобразното им обработване в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 
С приемането на Правилата на играта с предметни награди, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в играта, неговите име и фамилия ще бъдат публикувани на интернет страниците www.mediterra.bg и www.cba.bg.
Списъкът с печелившите участници ще се съхранява „БОЛЕРО” ЕООД с Централен офис гр.Бургас, ул.”Христо Ботев”№70, за срок от 1 (един) месец след получаване на копие от протокола за излъчване на печеливши.
С участието си в играта с предметни награди и доброволното предоставяне на личните си данни участникът дава своето свободно изразено, конкретно и информирано съгласие всяко от следните лица: „Аксон България” ООД – Организатор и Верига Супермаркети СВА Болеро да събират и съхраняват предоставените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящите Правила. Събраните съгласно Правилата на играта лични данни ще се използват за целите на играта. В случай, че не сте съгласни личните ви данни да бъдат обработвани по реда на тези Официални правила, молим да не ни ги предоставяте. 
15. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ 
За всички оплаквания отговаря Организаторът на играта с предметни награди. При постъпване на оплаквания, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за това. Организаторът има право да отстрани участници, за които подозира, че нарушават правилата на играта. Решенията на Организатора относно възможните дисквалификации са окончателни. 
Настоящите Правила на играта с предметни награди ще се обявят на 16.02.2017 г. в магазините на Верига Супермаркети СВА Болеро, както и на интернет страниците: www.mediterra.bg и www.cba.bg. 
 
СПЕЧЕЛЕТЕ с MISKO и/или ELIA в Супермаркети СВА „БОЛЕРО“ в периода 
16.02.2017 г. – 15.03.2017 г.
 
Официални правила
 
1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРА С ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ MISKO & ELIA 
Механизъм: Всеки желаещ да участва в играта трябва да закупи продукти с марката MISKO и/ или ELIA  на стойност минимум 3,99 лева с ДДС. В играта участват всички видове и разфасовки на продуктите с търговски марки MISKO и/или ELIA, внасяни и дистрибутирани от „Аксон България“ ООД.  За да участва в играта, участникът трябва да попълни талон за участие, който може да получи на касовата зона, след като покаже касова бележка, удостоверяваща покупката на продукт/и MISKO и/ или ELIA на стойност минумум 3,99 лв. с ДДС.  
Всеки участник трябва да попълни четливо данните си в талона и да го пусне в специалната урна на играта MISKO & ELIA , поставена във всеки магазин на Болеро на касова зона. 
Наградата е телевизор SHARP LC-32CHE4042E, като общият брой на наградите е 1 бр., на стойност 370 лв. с ДДС.
Тегленето на наградата (1 телвизор SHARP LC-32CHE4042E) ще се извърши на 22.03.2017 г. в присъствието на комисия, включваща 1 (един) представител на Верига Супермаркети СВА Болеро и 1 (един) на Организатора „Аксон България“ ООД. Печелившият ще бъде уведомен по телефона.
Играта стартира на 16.02.2017 г. и приключва на 15.03.2017 г. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.
Тегленето на наградата ще се извърши на случаен принцип, като участват всички талони, пуснати в урните в периода на играта и отговарящи на условията за участие. 
Участниците в играта се задължават да пазят касовата бележка, за удостоверяване на покупка на продукти MISKO и/или ELIA на стойност минумум 3,99 лв. с ДДС в срок от 5 работни дни след изтеглянето на печелившите. Касовата бележка от покупката ще се изисква при получаване на наградата и номерът й трябва да съответства на номера, попълнен в талона за участие.
В играта нямат право да участват служители на фирмата-организатор „Аксон България” ООД и служители на търговската верига, в която се провежда играта (Верига Супермаркети СВА Болеро) , както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия.
2. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
Играта с предметни награди се организира и провежда от Аксон България ООД, с адрес на управление гр. София 1360, ул. Георги Караславов 14а, с ЕИК 040117400, представлявано от Георгиос Диамантис.
Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. 
Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.
3. ТЕРИТОРИЯ 
Играта с предметни награди се провежда на територията на Република България. Играта е валидна за всички 14 магазина на Верига Супермаркети СВА Болеро. 
4. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Играта с предметни награди започва на 16.02.2017 г. и приключва в на 15.03.2017 г.   
Организаторът потвърждава, че играта започва на 16 февруари 2017 г. и продължава до 15 март 2017 г., независимо че преди 16 февруари 2017 г. и след 15 март 2017 г. рекламни материали, оповестяващи играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване. Същите следва да бъдат отстраени до 1 ден след приключване на играта от служителите на Верига Супермаркети СВА Болеро.
5. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА 
Всички пълнолетни граждани на Република България, които имат постоянен адрес в страната могат да участват в играта с предметни награди. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в играта. Служители на „Аксон България“ ООД и Верига Супермаркети СВА Болеро, както и членове на техните семейства, също нямат право да участват в играта. 
6. ДЕФИНИЦИИ 
Правилата на играта съдържат следните термини: 
УЧАСТНИК: „УЧАСТНИК” се нарича всяко лице, което е закупило стоки под марките MISKO и/или ELIA на стойност, не по-малка от 3,99 лв. с ДДС и което се включи в играта чрез предоставяне на необходимите данни (имена, телефон, населено място и номер на касов бон, в който се отчита закупуването на стоки под марките MISKO и/ или ELIA на стойност не по-малко от 3,99 лева с ДДС) не по-късно от 22:00 ч. на 15.03.2017 г. Всеки един участник има право да участва с неограничен брой талони, съответстващи на броя касови бележки, в които се отчита закупуването на стоки под марките MISKO и/или ELIA на стойност, не по-малка от 3,99 лева с ДДС. 
ПЕЧЕЛИВШ: „ПЕЧЕЛИВШ“ се нарича всяко лице, което ще бъде изтеглено на 22.03.2017 г.на случаен принцип и ще спечели предварително обявената награда – 1 телевизор SHARP LC-32CHE4042E.
7. ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА 
Потребителите могат да се включат в играта с предметни награди по следния начин:
Всеки, който в периода 16.02.2017 г. – 15.03.2017 г., закупи стоки под марките MISKO и/ или ELIA на стойност, не по-малка от 3,99 лева с ДДС, може да участва в томболата за спечелване на 1 телевизор SHARP LC-32CHE4042E. В играта ще бъдат включени и ще участват всички клиенти, които са предоставили необходимите данни (име, презиме и фамилия, телефон за връзка, номер на касовата бележка, която удостоверява покупката на стоки под марката MISKO и/ или ELIA на стойност, не по-малко от 3,99 лева с ДДС) не по-късно от 22:00 ч. на 15.03.2017 г.
8. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
Определянето на победителите ще се осъществи чрез изтегляне на талони на случаен принцип на 22.03.2017 г., един печеливш и една резерва за наградата, в комисия, включваща 1 (един) представител на Верига Супермаркети СВА Болеро и 1 (един) на Организатора„Аксон България“ ООД. Всеки един участник има право да участва с неограничен брой талони, съответстващи на броя касови бележки, в които се отчита закупуването на стоки под марките MISKO и/или ELIA на стойност, не по-малка от 3,99 лева с ДДС. Всеки участник може да пусне брой талони за участие в томболата, равен на стойността на направената покупка от участващите продукти. Всеки опит да се участва с повече от един талон, с попълнен един и същ номер на касова бележка, ще се счита за умишлена манипулация и участникът няма да бъде допуснат до тегленето на наградата.
Организаторът няма да използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. 
Информация за победителите, включително име, фамилия, телефон, населено място ще се предостави в Централата на „БОЛЕРО” ЕООД -  гр.Бургас, ул.”Христо Ботев”№70.
Случаи на дисквалифициране на участниците, нарушаващи Правилата на играта с предметни награди:
Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори посредством предоставения на талона телефон за обратна връзка.
Организаторът и търговската верига, в която се провежда играта, не поемат отговорност за: 
Повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание.
Неточно попълнени данни в талоните за участие, които правят невъзможно свързването на Организаторите със спечелилите участници.
Изгубени касови бележки.
Невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилите участници, както и в случаите на неполучаване на наградата в предвидения срок.
9. НАГРАДИ В ИГРАТА
1 (един) брой телевизор SHARP LC-32CHE4042E, предоставен от Аксон България ООД.
10. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
Печелившия участник ще бъде информиран от организатора за спечелването на наградата на посочения телефон не по-късно от  5 работни дни след изтеглянето му. Името на печелившия ще бъде публикувано на официалната страница на CBA – www.cba.bg, както  и на интернет адрес:  www.mediterra.bg до 10 работни дни .
11. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
Всички участници в играта с предметна награда дават изричното си съгласие за  обявяването/публикуването на името и фамилията им в материали, анонсиращи печелившия от играта.
Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят своята самоличност при предаване на наградата, чрез предоставяне на документ за самоличност със снимка (напр. лична карта).
При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си той/тя губи правото си върху наградата, а наградата се присъжда на изтеглен като резерва участник.
Участниците в играта са запознати, че броят на наградите, които ще бъдат връчени в играта, е ограничен – 1 телевизор SHARP LC-32CHE4042E. Всяко попълване на талон за участие гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда. 
Организаторът и лицата, свързани с провеждането на играта с предметни награди, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта. 
Участниците трябва да бъдат информирани за това на посочения от тях телефон за връзка в талона. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с играта или прилагането на правилата на играта, са финални и се отнасят до всички участници. 
Наградата се предава лично на печелившия в съответния магазин на Верига Супермаркети СВА Болеро, в който е подаден талона за участие. При получаването на награда се представят документ за самоличност и касовата бележка, удостоверяваща покупка на продукти MISKO и/или ELIA на стойност минумум 3.99 лева с ДДС., с номер на касовата бележка, отговарящ на номера, попълнен в талона за участие и изтеглен като печеливш. В случаите, в които участникът не може да предостави такава, неговото участие ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с участника изтеглен като резерва.
12. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Съгласието с Правилата на играта с предметни награди е необходимо условие за участие в играта. Със заявяване на желанието си да участва в играта и с попълване на талон за участие, участникът безусловно приема и напълно се съгласява с настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон и/или имена). 
Организаторът  и търговската верига, в която се провежда играта, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.
13. ПРАВИЛА НА ИГРАTA И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Правилата на играта са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в  съответните магазини от Верига Супермаркети СВА Болеро, както  и на интернет адрес:  www.mediterra.bg и на официалната интернет страница на CBA – www.cba.bg
14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
Аксон България ООД – Организатор и „БОЛЕРО” ЕООД, гарантират сигурността на Вашите лични данни и законосъобразното им обработване в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 
С приемането на Правилата на играта с предметни награди, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в играта, неговите име и фамилия ще бъдат публикувани на интернет страниците www.mediterra.bg и www.cba.bg.
Списъкът с печелившите участници ще се съхранява „БОЛЕРО” ЕООД с Централен офис гр.Бургас, ул.”Христо Ботев”№70, за срок от 1 (един) месец след получаване на копие от протокола за излъчване на печеливши.
С участието си в играта с предметни награди и доброволното предоставяне на личните си данни участникът дава своето свободно изразено, конкретно и информирано съгласие всяко от следните лица: „Аксон България” ООД – Организатор и Верига Супермаркети СВА Болеро да събират и съхраняват предоставените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящите Правила. Събраните съгласно Правилата на играта лични данни ще се използват за целите на играта. В случай, че не сте съгласни личните ви данни да бъдат обработвани по реда на тези Официални правила, молим да не ни ги предоставяте. 
15. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ 
За всички оплаквания отговаря Организаторът на играта с предметни награди. При постъпване на оплаквания, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за това. Организаторът има право да отстрани участници, за които подозира, че нарушават правилата на играта. Решенията на Организатора относно възможните дисквалификации са окончателни. 
Настоящите Правила на играта с предметни награди ще се обявят на 16.02.2017 г. в магазините на Верига Супермаркети СВА Болеро, както и на интернет страниците: www.mediterra.bg и www.cba.bg. 
 

 
Средиземноморски рецепти с продуктите Misko Elia Trata